document nr: NL-HaNA_2.07.01.07_032_0001_001              record nr:      

Archief: Nationaal Archief Den Haag   Bron: Departement voor de Roomsch Katholieke Eredienst   
datum: 20 APR 1818        plaats een opmerking
Titel: positief advies van de Aartspriester van Zalland en Drenthe op het verzoek van Jonkheer W.J. van Dedem om in de Avereester en Arrier Veenen een R.C.Kerk te stichten

transcriptie:
Aan Zijne Hoogedele Gestrenge
de Heer Directeurgeneraal voor de Zaaken Van de R.C. Eeredienst
Hoogedele Gestrenge Heer! De ondergeteekende Aartspriester van Zalland en Drenthe heeft de eer met terugzending van het Request door Jongheer W: J: van Dedem tot den Berg, aan Zijne Majesteit onzen geerbiedigden Koning gepresenteerd, en door UWE Gestrenge in zijne handen gesteld, ten fine van bericht consideratien en advis, en wel Soecial: om op te geeven of de ondergeteekende geen bedenken heeft teegen het Stigten der bedoelde kerk. en waar dezelve het best zoude kunnen worden gebouwd: heeft de eer met bereidwillige gehoorzaamheid UWE Hoogedele Gestrenge te Dienen:
Dat al hetgeen de Heeren Requestranten zoo weegens den Afstand van de andere R:C: Kerken, die in Couverden Landschap Drente, als te Vilsteren in Overijssel onder Ommen aanwezig zijn, opgegeeven, gelijk ook het gerond vooruitzigt op voorspoed bij het instandbrengen der nieuwe colonieen eindelijk de noodzakelijkheid van eene R.C. Kerk /zoo men de R.C. Arbeiders etc. wil uitlokken om zig aldaar te vestigen, dit alles dit de zuivere waarheid is, en uit deeze oogpunten beschouwdt met volkoomen toestemming het Stigten van eene R.C. Kerke aldaar als een aanwas voor het Rijk en Rijksschatkist, en voor de uitbreiding van den R.C. Godsdienst met grond voor het toekomende durft hoopen, geene teegenstrijdige bedenkingen vind.
Edog alzoo in die landstreeken geene R.C. woonen, en om den R: Catholijke arbeiders etc. naa die Plaatsen uit te lokken en het doel boovengemeld te bereiken niet Slegts noodig is eene R.C. Kerk en Pastoorswooning op te bouwen, maar om die kerk tot een noodig en nuttig gebruik, tot het verrichten van den R.C. Godsdienst te vervaardigen, alsdan in die kerk en tot het verrichten van den R.C. Godsdienst, zoo veele andere zaaken gevordert worden, van welke de Requestranten geene de minste melding maaken, moogelijk om det de Requestranten geene leeden der R.C. Kerk zijnde, alle de noodige vereistens niet weeten, zoo vind zig de ondergeteekende onverschoonlijk verplicht UWE Hoogedele Gestrenge eerbiedig te moeten errinneren dat buiten en behalven het Gebouw, in het Gebouw zelfs Autaar, Predikstoel, Communibank, Doopfont, banken atc. vooraf zeker in hetzelve moeten aanweezig zijn. Alsook de noodige
20 APR 1818 N. Pas (HBSN 119272), van beroep Aartspriester van Zalland en Drenthe, woonachtig te Raalte
20 APR 1818 Jonkheer W.J. van Dedem (HBSN 39159), woonachtig te Zwolle