document nr: NL-UtHUA_16_2184_001_001              record nr:      

Archief: Utrechts Archief   Bron: Aartspriesters Hollandse Zending, Archief van de aartspriester van Salland-Drente, toezicht op de statie Avereest, Akte waarbij het kerkbestuur een stuk grond aan de Kruizingawijk aan B. Reuvers in erfpacht afstaat, 1840   
datum: 1 MAY 1840        plaats een opmerking
Titel: erfpachtovereenkomst tussen R.C. kerkbestuur Avereest en Bernardus Reuvers

transcriptie:
Wij ondergetekenden Bernardus Lambertus Nieuwentap, Franciscus Knuver en Antonius Franciscus Johannes Benedictus Georgius Speijart van Woerden in hoedanigheid van Pastoor en Kerkmeesteren den Roomsch Katholijke Gemeente van de Dedemsvaart, Gemeente Avereest ter eenre en Bernardus Reuvers Winkelier mede woonachtig in deze Gemeente ter andere zijde verklaren bij dezen overeenge komen te zijn als volgd.
Partij ter eenre erkend in erfpacht aftestaan aan partij der andere zijde die wederkerig erkend van partij ter eenre in erfpacht te hebben gekregen. Een stuk grond in gezegde Gemeente van Avereest aan de zoogenaamde Kruizinga-s wijk (noord zijde) nabij de Roomsch Katholijke Pastorij groot negentien roeden zes en een halve elle , hebbende ten Zuiden de algemeene weg ten Oosten de grond van de Pastorij in Erfpacht uitgegeven aan Antonius Franciscus Johannes Benedictus Georgius Speijart van Woerden ten noorden de grond van de Pastorij ten Westen de weg,kadastraal bekend sectie d no 129 geheel groor 3.70. 10 ( het hierop nieuw gebouwde huis ,is het eigendom van partij ter andere zijde). Deze Erfpacht is gesloten tegen een jaarlijksche betaling van veertien guldens dertien cents waarvan de betaling zal moeten geschieden op den Eersten Mei van elk jaar, partij ter andere zijde zal mede belast zijn met de betaling des zoo tegen woordige als eventuele grondbelasting van den gezegden grond mitsgaders met het onderhoud van den weg bezuiden dezelve, welke bezwaar voor de regeling wegens het regt word begroot op eene gulden -s jaars
=======================================================================================================================================
1 MAY 1840 Bernardus Lambertus Nieuwentap (HBSN 16247), van beroep pastoor, woonachtig te Dedemsvaart
1 MAY 1840 Franciscus Knuver (HBSN 3026), van beroep kerkmeester, woonachtig te Dedemsvaart
1 MAY 1840 Antonius Franciscus Johannes Benedictus Georgius Speijart van Woerden (HBSN 22641), van beroep kerkmeester, woonachtig te Dedemsvaart
1 MAY 1840 Bernardus Reuvers (HBSN 2659), van beroep winkelier, woonachtig te Dedemsvaart, erfpachtnemer