document nr: NL-UtHUA_16_2212_001_001              record nr:      

Archief: Utrechts Archief   Bron: Aartspriesters Hollandse Zending, Archief van de aartspriester van Salland-Drente, toezicht op de statie Avereest, Ingekomen brief van pastoor Henricus Antonius Nieuwentap met het verzoek hem niet over te plaatsen naar Kampen, maar in Hasselt te doen blijven, 1835   
datum: 15 AUG 1835        plaats een opmerking
Titel: smeekschrift van H.A. Nieuwentap om niet van Hasselt naar Kampen te worden overgeplaatst

transcriptie:
Hasselt den 15 Aug 1835
HoogWelE. Heer !
Terwijl ik voortdurend tegenzin voor de staatsie van kampen blijf gevoelen, zoo bid ik UHE om toch geene middelen onbeproefd te laten, ten einde te zien, of er niemand anders , dan ik, naar die staatsie kan gezonden worden, en alleen in de uitersten nood van uwe magt omtrent mijn persoon gebruik gebruik te maken. UHE. zal toch levendig gevoelen welk een zwaar offer het is , tegen zijnen wil eene moeijlijke en gevaarlijke loop baan naar tijd en eeuwigheid te openen en dat de gevolgen daarvan onberekenbaar en ontzettend kunnen zijn. Ast(?) si nou potest calix iste transine a me nisi (of visi?) bibam illum. fiat voluntas, pater in caelo!!
HoogwelEe Heer UHE Dienaar
H.A.Nieuwentap
P.S. Wat denkt UHE van Tempelman!
Ik heb gehoord zijn Eerw zou Kampen wel willen aannemen.
15 AUG 1835 H.A. Nieuwentap (HBSN 16248), van beroep kapelaan, woonachtig te Hasselt