document nr: NL-UtHUA_16_2259_001_001              record nr:      

Archief: Utrechts Archief   Bron: Aartspriesters Hollandse Zending, Archief van de aartspriester van Salland-Drente, toezicht op de statie Avereest, Rekest van de permanente Commissie van Weldadigheid aan de koning om een kapelaan voor de kolonie te Ommerschans te mogen benoemen, 1823. Afschrift   
datum: 14 JAN 1823        plaats een opmerking
Titel: verzoek Maatschappij van Weldadigheid aan Koning Willem I tot het instellen van een R.K. Eeredienst in de bedelaarskolonie Ommerschans

transcriptie:
s-Gravenhage, den 14 januarij 1823
No 34

Sire!
Het behaagde uwe Koninklijke Majesteit, bij besluit van 1 julij 1822 No 82, Zekeren Sommen, t zij jaarlijks of voor eens toetestaan, ter bezoldiging van een kapellaan, speciaal ten dienste der Roomsch Katholijke Kolonisten in de Vrije Kolonien der Maatschappij van Weldadigheid, ter aantrekking van dezen noodigen Kerk-aparaat in het daartoe van wege de Maatschappij bestemd lokaal in Kolonie No 3, en ter bereiding van een geschikt Verblijf voor zijn Eerwaarden, aldaar, ingevolge welk een en ander dezelve aktueel op eene ge
mak

Aan Zijne Majesteit den Koning
14 JAN 1823 P. van Hemert (HBSN 119276), van beroep secretaris der Permanente Commissie van de Maatschappij van Weldadigheid, woonachtig te s-Gravenhage